บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชวดี จ. นนทบุรี

November 2009

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชวดี จ. นนทบุรี