บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนและขนมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต. สันทราย อ. แม่จัน จ. เชียงราย

November 2007

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนและขนมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต. สันทราย อ. แม่จัน จ. เชียงราย