บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชวดี จ. นนทบุรี

November 2006

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชวดี จ. นนทบุรี