บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

November 2005

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริจาคเครื่องเขียนให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี